Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: I.S.B.C. B.V.;

Koper: natuurlijk persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst of andere

rechtsverhouding met Verkoper of aan wie Verkoper een aanbieding of offerte heeft gedaan;

Werkdagen: alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede

Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, de dagen die door de

Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd, en de dag waarop de verjaardag

van Z.K.H. de Koning officieel wordt gevierd;

Dagen: alle kalenderdagen

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante

rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht

en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper

aan Koper en alle op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper - van welke aard dan ook - en

alle (andere) rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en overeenkomsten die al dan niet daaruit

voortvloeien of daarmee samenhangen.

2.2 Verkoper heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te

vullen. Verkoper zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de

betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij

koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk

bezwaar maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.

Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk

en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de

overeenkomst van toepassing zijn.

2.3 In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven

de overige bepalingen van kracht.

 

Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle van Verkoper uitgaande aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend

tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Onder aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke worden mede verstaan prijslijsten, brochures en andere verstrekte

gegevens.

3.2 De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door Koper een order bij de Verkoper wordt

geplaatst, en deze order door Verkoper is aanvaard. Het plaatsen van een order is vormvrij.

Aanvaarding van een order geschiedt door schriftelijke of elektronische (per e-mail) bevestiging aan

Koper of door levering van hetgeen in de order is opgenomen.

3.3 Koper staat er voor in dat de persoon die namens Koper een order plaatst bevoegd is de

overeenkomst met Verkoper aan te gaan.

3.4 Annulering van een overeenkomst is niet mogelijk, tenzij Verkoper daarin schriftelijk toestemt en

de betreffende zaken nog niet zijn geleverd. Verkoper is gerechtigd nadere voorwaarden aan de

toestemming te verbinden.

3.5 Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien

deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper en Koper zijn overeengekomen.

 

Artikel 4. Materialen en gegevens verstrekt door Verkoper

4.1 Door Verkoper aan Koper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen,

computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven

afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere

materialen en gegevens, gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken. Verkoper staat

dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van deze materialen en gegevens.

4.2 Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door Koper van voornoemde

materialen en gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 De in dit artikel vermelde materialen en gegevens, danwel enig recht daarop, gaan niet in

eigendom over op Koper. Op eerste verzoek van Verkoper dient Koper op zijn kosten voormelde

materialen en gegevens aan Verkoper te retourneren.

4.4 Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de in dit artikel genoemde materialen en

gegevens rusten bij Verkoper en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is

bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht over te dragen aan Koper.

4.5 Koper mag de materialen en gegevens als bedoeld in artikel 4 slechts gebruiken in het kader van

de uitvoering van de overeenkomst. Onverminderd het voorgaande mag niets van de zaken of de in

artikel 4 vermelde materialen en gegevens aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage

worden gegeven of ter hand gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

Verkoper.

 

Artikel 5. Gegevens verstrekt door Koper

5.1 Van de door Koper aan Verkoper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen,

computerprogrammatuur, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo's,

opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens wordt door Verkoper aangenomen dat deze adequaat, juist en

volledig zijn, zonder dat Verkoper tot enig nader onderzoek is gehouden.

5.2 Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken, in en buiten rechte, van derden, die stellen dat

op een Intellectueel Eigendomsrecht, of enig ander recht van die derden, inbreuk is gemaakt door

gebruikmaking van de in dit artikel bedoelde materialen en gegevens door Verkoper.

 

Artikel 6. Levering en risico

6.1 De zaken zullen door Verkoper worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden

naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of (naderhand)

schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Het transport van de zaken geschiedt voor rekening van Verkoper, tenzij het orderbedrag van

zaken lager is dan een door Verkoper vast te stellen bedrag, in welk geval het transport geschiedt

voor rekening van Koper. Vorenbedoeld bedrag is afhankelijk van prijsniveau en volume, maar zal ten

hoogste 500 Euro bedragen.

6.3 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen bij eerste aanbieding in

ontvangst te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel

op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft

Koper terzake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane schade en kosten voor zijn rekening.

6.4 Het risico van de zaken gaat op Koper over op het tijdstip waarop deze in de macht van Koper of

van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht. Dit is ook het geval indien de Verkoper op

verzoek en voor rekening van Koper het transport verzorgt.

6.5 Verkoper spant zich in de zaken behoorlijk en handzaam te verpakken.

6.6 Koper heeft recht op een zichttermijn van 14 dagen en kan binnen 14 dagen ten alle tijden
en zonder opgaaf van reden zijn artikelen kosteloos retourneren. De koper dient echter zelf 
de retourkosten te vergoeden. 

 

Artikel 7. Leveringstijden / levering op afroep

7.1 Verkoper spant zich in de zaken te leveren op het tijdstip/de tijdstippen of onmiddellijk na het

einde van de leveringstermijn/-termijnen, dat resp. die bepaald is/zijn in de order. Indien een

leveringstermijn is afgesproken vangt deze aan op de datum waarop Verkoper de order schriftelijk

heeft aanvaard. Verkoper heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder

tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de zaken uiterlijk 15 werkdagen na afloop van de

leveringstermijn alsnog te leveren.

7.2 Wanneer bestelde zaken voor Koper beschikbaar zijn doch niet door Koper worden aanvaard, is

Verkoper bevoegd naar eigen keuze en zonder dat een ingebrekestelling is vereist:

- Hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling aan Koper, in welk geval de zaken

vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij Verkoper c.q. bij de transporteur worden

opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder mede begrepen het risico van

kwaliteitsvermindering, van Koper.

- Hetzij de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als vermeld in

artikel 10 hierna, en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is Koper

aansprakelijk voor alle schade die Verkoper hierdoor lijdt. 7.3 Indien een derde bezwaar maakt tegen levering door Verkoper, is Verkoper, onverminderd het

voorgaande, gerechtigd die levering op te schorten en/of terstond te staken en vergoeding voor de

gemaakte kosten en schadevergoeding van Koper te verlangen, zonder dat Verkoper tot enige

schadevergoeding jegens Koper is gehouden.

7.4 Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft Verkoper drie

maanden na bestelling recht op volledige betaling van de totale order.

7.5 Indien bij levering op afroep binnen drie maanden nog niet of nog niet al het bestelde is

afgeroepen, zal Koper binnen 5 werkdagen na het eerste verzoek van Verkoper daartoe schriftelijk

aangeven binnen welke termijn de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Deze door Koper aan te

geven termijn mag een periode van drie maanden niet overschrijden. De nog niet afgeroepen zaken

zullen met ingang van de eerste dag volgend op die periode van drie maanden bij Verkoper, c.q. de

transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder begrepen het risico van

kwaliteitsvermindering, van Koper. De opgeslagen zaken blijven eigendom van de Verkoper tot

levering van de zaken aan Koper.

 

Artikel 8. Prijzen, facturering en betaling

8.1 Alle door Verkoper en Koper aangeboden prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk

anders vermeld. Verkoper is gerechtigd de aangeboden prijzen vóór de totstandkoming van de

overeenkomst als bedoeld in artikel 3.2 te allen tijde te wijzigen.

8.2 Verkoper heeft ná de totstandkoming van de overeenkomst het recht tot prijswijziging wanneer

de prijsstijging het gevolg is van een van de volgende factoren: i) stijgingen van belastingen of andere

heffingen en/of rechten van overheidswege, ii) veranderende wisselkoersen, iii) stijging van lonen,

vervoerskosten en/of inkoopprijzen. De Koper is in dat geval steeds gerechtigd de overeenkomst

binnen 14 dagen nadat hem de prijswijziging schriftelijk is medegedeeld te ontbinden conform artikel

10, zonder dat de Verkoper gehouden is enige schade te vergoeden.

8.3 Verkoper is gerechtigd, indien het factuurbedrag van een geleverde partij lager is dan 350 Euro

voor administratiekosten een toeslag van maximaal 10 Euro in rekening te brengen.

8.4 Verkoper is gerechtigd om vóór de levering te factureren en om betaling te verzoeken. Betaling

dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders is aangegeven op de factuur.

Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd. Verkoper is te allen tijde gerechtigd de levering

op te schorten totdat Koper een aanbetaling heeft gedaan.

8.5 Koper is, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig

heeft betaald, na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling

nodig is. In dat geval is Koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot

aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de

wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, een en ander onverminderd de overige rechten van

Verkoper. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft

betaald, verbeurt Koper een direct opeisbare en niet verrekenbare boete van 15% van de

openstaande vordering, zulks onverminderd Verkopers overige rechtsmiddelen onder deze

Algemene Voorwaarden en/of het toepasselijk recht, waaronder het recht op schadevergoeding en

wettelijke handelsrente. 8.6 In geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van de door Verkoper in rechte geldend gemaakte

aanspraken op betaling, dient Koper alle door Verkoper gemaakte proceskosten, waaronder de

kosten van juridische bijstand, te vergoeden, waaronder mede begrepen niet door de rechter

toegewezen bedragen, tenzij Verkoper als enige partij in de proceskosten is veroordeeld.

8.7 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en

kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat

de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.8 Klachten met betrekking tot facturen of zaken schorten de betalingsverplichting van Koper niet

op. Koper is niet gerechtigd tot verrekening.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

9.1 Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door Verkoper op enig moment

geleverde zaken eigendom van Verkoper totdat door betaling door Koper al de vorderingen van

Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook

en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan. Koper is vóór

volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te

dragen, uitgezonderd de door Verkoper geleverde zaken, die Koper in het kader van een normale

bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke

toepasselijkheid van artikel 10 heeft Verkoper het recht om alle door Verkoper geleverde zaken,

zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug

te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van

Verkoper terstond volledig opeisbaar.

9.2 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige

zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. Koper is verplicht, de zaken

voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, water- en ontploffingsschade alsmede

tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan verkoper op eerste verzoek

ter inzage te geven.

9.3 Voor het geval Verkoper zijn in lid 1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een

onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen

derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en

om die eigendommen mee te nemen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening

van Koper.

9.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Koper naar het oordeel van Verkoper

daartoe aanleiding geeft, is Verkoper gerechtigd van Koper voor eerste of latere leveringen te

verlangen dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door Verkoper te bepalen vorm en/of een

voorschot geeft. Indien Koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Verkoper gerechtigd,

onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te

schorten of te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en is al hetgeen

Koper aan Verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Ontbinding en opschorting

10.1 Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Ontbinding van de

overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd

mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn wordt gesteld voor de

nakoming.

10.2 Ingeval Koper of Verkoper in surséance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, het

faillissement van Koper of Verkoper is aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij

zijn onderneming staakt, dan wel wordt besloten tot ontbinding van de rechtspersoon, of Verkoper

of Koper informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat Koper of Verkoper

waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, is Verkoper of Koper gerechtigd

alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele

per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen

Verkoper reeds heeft geleverd en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Koper

bewijst dat Verkoper ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen

die Verkoper vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Verkoper ter uitvoering

van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van

het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de

ontbinding direct opeisbaar.

10.4 Deze ontbinding kan zich, naar keuze van de Verkoper, ook uitstrekken over zaken die op grond

van dezelfde overeenkomst reeds geleverd waren, indien die zaken blijkens die overeenkomst

(orderbevestiging) als set geleverd hadden moeten worden. In voornoemde situatie(s) is Koper

bevoegd aan Verkoper voor diens rekening en risico de zaken terug te zenden en van Verkoper de

betalingen, die hij voor die zaken mocht hebben gedaan, terug te vorderen.

10.5 Ingeval Koper enige verplichting van welke overeenkomst dan ook jegens zijn Verkoper niet

nakomt, is Verkoper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten tussen hen zonder

rechterlijke tussenkomst op te schorten, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten

van Verkoper in een dergelijk geval.

 

Artikel 11. Reclame

11.1 Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde

zaken in acht. Koper controleert de zaken bij aflevering of binnen 2 werkdagen daarna.

11.2 Reclames betreffende leveranties moeten door Koper schriftelijk en rechtstreeks aan Verkoper

zijn gedaan, binnen 3 werkdagen na aflevering. De reclame dient te geschieden middels een

schriftelijke (of per e-mail) nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, waaronder in

ieder geval gedateerde foto’s waaruit de gebreken blijken en onder inzending van de pakbon en

(indien bekend) opgave van het betreffende factuurnummer. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in het geschil zijnde zaken opgeschort. De gebrekkige

zaken dienen binnen 10 werkdagen na aflevering in bezit van Verkoper te zijn.

11.3 Elk recht van Koper om zich te beroepen op enige gebreken in de zaken bij aflevering vervalt 1

maand na aflevering, tenzij Koper kan aantonen dat het gebrek al aanwezig was ten tijde van

aflevering en zich pas later dan 1 maand na af levering heeft geopenbaard.

11.4 Indien een reclame gegrond is, is Verkoper gehouden om naar eigen keuze de ondeugdelijke

zaak te herstellen, dan wel door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de herlevering

of het herstel plaatsvindt binnen een redelijke termijn nadat de gegrondheid van de reclame is

vastgesteld. Koper heeft in dat geval onder geen enkele omstandigheid recht op een

schadevergoeding.

11.5 Retourzendingen in verband met reclame, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid met de

in de tweede volzin van lid 2 genoemde gegevens zijn niet toegestaan. Indien Koper desondanks in

strijd met dit voorschrift zaken retour zendt, of zaken ongegrond retour zendt, worden deze, voor

zover zij niet door Verkoper zijn geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van

Koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op

garantie kan worden afgeleid. De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van

Koper.

 

Artikel 12. Garantie en Aansprakelijkheid

12.1 Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling,

toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gelden slechts als

garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn

bevestigd.

12.2 Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper

herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting

onmiddellijk.

12.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade door een toerekenbare tekortkoming,

onrechtmatig handelen of enige andere handeling van de Verkoper, behoudens voor zover er sprake

is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper persoonlijk of tot de bedrijfsleiding van

Verkoper behorende leidinggevende ondergeschikten.

12.4 Indien ondanks het bepaalde in 12.3 toch enige aansprakelijkheid rust bij Verkoper, is deze

aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van door Koper geleden directe schade tot maximaal het

factuurbedrag voor de betreffende (deel)overeenkomst of order. In geen geval zal de totale

aansprakelijkheid van Verkoper voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer

bedragen dan € 50.000,-

12.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie van Verkoper aan de overeenkomst

te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de

overeenkomst door of op vordering van Koper wordt ontbonden.

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze overeenkomst;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze overeenkomst.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de

schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verkoper meldt. Iedere vordering

tot schadevergoeding tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het

ontstaan van de vordering.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe

verhinderd is als gevolg van overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waaronder, maar niet beperkt tot

ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische

restricties, tekortkomingen van leveranciers en hulppersonen van Verkoper, staking,

overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie,

transportbelemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie,

invoerbelemmering, brand en alle andere omstandigheden buiten de invloedsfeer van Verkoper of

Koper tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de

Verkoper of Koper kan worden verlangd.

13.3 De partij waarbij zich de overmacht voordoet zal de andere partij daaromtrent onverwijld

schriftelijk waarschuwen.

13.4 Ingeval van overmacht kan door de andere partij geen aanspraak gemaakt worden op enige

schadevergoeding.

13.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of

termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn van 15 werkdagen, heeft de andere partij het

recht de betrokken overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij

daardoor gehouden is tot het vergoeden van enige schade.

 

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een

overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen

worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied

waarbinnen Verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een

geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Koper is gevestigd.

14.2 Alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen uit andere hoofde tussen Koper en Verkoper

worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)